ลดต้นทุนสวนยางพาราเพิ่มรายได้สวนยางพาราแปรรูปยางพารา(สินค้าจากยางพารา)

ลดต้นทุนสวนยางพารา

ลดต้นทุนสวนยางพารา -ลดต้นทุนปุ๋ยยางพารา -ลดต้นทุนแรงงาน

เพิ่มรายได้สวนยางพารา

เพิ่มรายได้สวนยางพารา -เพิ่มผลผลิตโดยใช้ฮอร์โมน เอทิลีน (ethylene) -อุปกรณ์ช่วยเก็บน้ำยางหน้าฝน -ปลูกพืชแซมยางพารา

แปรรูปยางพารา(สินค้าจากยางพารา)

แปรรูปยางพารา(สินค้าจากยางพารา) -แปรรูปยางพาราจากน้ำยางสด -แปรรูปยางพาราจากยางก้อนถ้วย และยางแผ่น

Recent Work